Informasjon i forbindelse med ekstraordinært årsmøte i Steinkjer Håndballklubb

22.07.2020

I forbindelse med korona-situasjonen utvidet NIF tidligere i vår fristen for å avholde årsmøte til senest 31.12.2020. Steinkjer Håndballklubb har derfor valgt å utsette det ordinære årsmøtet til behandlingen av vår kompensasjonssøknad i krisepakke 1er ferdig behandlet. Dette gjør vi for at det påtroppende styret skal kunne tre inn i en litt mere avklart økonomisk situasjon, samt at årsmøtet skal få behandle et budsjett som er basert på en avklart økonomisk situasjon.

Fristen for å søke momskompensasjon er 15. august, og i denne søknaden må vi vedlegge et årsmøtegodkjent regnskap for 2019. Vi må derfor avholde et ekstraordinært årsmøte hvor regnskapet for 2019 godkjennes. Regnskapet er allerede godkjent av revisor, kontrollkomiteen har laget sin beretning, så det gjenstår kun medlemmenes godkjenning på årsmøtet. På det ekstraordinære årsmøtet vil det kun behandles en sak, «Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand», de andre årsmøtesakene som for eksempel idrettslagets årsberetning, valg og budsjett vil behandles under det ordinære årsmøtet senere i høst.

Ekstraordinært årsmøte Steinkjer Håndballklubb .

Torsdag 6. august 2020 Kl 19.00 i auditoriet i Steinkjerhallen

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Dokumenter for årsmøtet: - Årsregnskap 2019 - Revisjonsberetning SHK 2019 - Kontrollutvalgets beretning 2019