Smittevern og retningslinjer

Ta Idrettens koronavettkurs

Idrettens koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere. Kurset er for utøvere fra 13 år og oppover og foreldre eller foresatte til utøvere opp til 12 år. Foresatte må legge inn egne barn i sin profil i Min idrett for at utøvere på 13-14 år skal kunne ta kurset. Kurset tar ca 10 minutter å gjennomføre.

Alle SKAL gjennomføre dette kurset, både spillere, trenere, lagledere og alle andre som er tilknyttet Steinkjer HK. Foreldre for spillere under 12 bør også gjennomføre dette.

TIPS! Samle spillere før/etter trening slik at dere gjør det samlet. Kan utføres på mobiltelefon og innlogging vha MinIdrett.
Tilbakemelding til Daglig Leder sendes på mail på hvilket lag som har gjennomført kurset og dato for gjennomføring. Dette sendes på EN mail til post@steinkjerhk.no

Trening

Dette gjelder for Steinkjer HKs treninger i tillegg til Håndballens egen veileder.

 • Trener eller annen ansvarlig person, skal sørge for å ha hånd-desinfisering tilgjengelig på treningen og sørge for at alle vasker hender med dette, ved oppstart av trening og ved avslutning av treningen
 • Trener/ansvarlig person sørger for at anbefalt avstandskrav på 1 meter overholdes gjennom hele treningen, også trener/ansvarlig voksen sin avstand til utøverne. Dette gjelder også i forhold til eventuelt egne barn på organiserte treninger.
 • Alt utstyr skal hentes ut og ryddes ut av trener/ansvarlig voksen og ansvarlig voksen/trener skal bruke engangshansker ved håndtering av utstyr og sørge for å desinfisere brukt utstyr med sprit eller klorin-blanding i forholdet 1:10, før det settes på plass.

Organisering av den praktiske treningen og øvelsene på Steinkjer HKs treninger

 • Hver trener/ansvarlig voksen skal ha ansvar for gruppens oppmøtetidspunkt til avsluttet trening.
 • Oppmøte til trening skal være avtalt på forhånd, for eksempel gjennom Spond eller påmelding via facebook/sms/ telefon. Oppmøtte utøvere og trener/ansvarlig voksen skal minst holde 1 meters avstand i påvente av at treningen starter. Trener/ansvarlig voksen stiller med hånddesinfeksjon til disposisjon for håndvask som utføres før treningen starter.
 • Trener/ ansvarlig voksen skal ved hver trening minne utøverne på avstandsregler og at det skal tas hensyn til andre som trener og søke å holde avstand når man løper forbi eller på annen måte kommer nærmer andre personer/grupper under trening
 • Trener/ ansvarlig voksen sørger for organisering av oppvarming slik at avstandskravet på minimum 1 meter mellom hver person overholdes, dette uansett hvor oppvarming finner sted.
 • Trener/ansvarlig voksen sørger for å finne plass på uteareal på Guldbergaunet eller annet egnet treningsareal. Dersom det finnes andre grupper som har organisert trening på samme område, så må det kommuniseres med disse med hensyn til smittevernregler og evt finne en annen egnet plass. Steinkjer HK har ikke en egen plass eller fortrinn på uteareal, men vi gir beskjed til Steinkjerhallen på hvilket areal vi ser for oss å bruke og hvilken dag/tidspunkt.
 • Holde god avstand til andre organiserte grupper eller bruk fysiske sperringer. Dette gjelder også internt i Steinkjer Håndballklubb om grupper som trener samtidig, også mellom trener/ansvarlig voksen i disse gruppene.

Arrangement og kamper

Instruks for gjennomføring av håndballkamper i Steinkjerhallen

Denne instruksen er laget for å kunne gjennomføre kamper i Steinkjerhallen tråd med “”Retningslinjene for barne og ungdomshåndballen” fra Norges håndballforbund

Kampavvikling
Vi åpner for publikum med følgende begrensning:

Tribuner vil være merket slik at det er greit å holde riktig avstand. Når det gjelder publikum så er det opp til lagleder på hvert lag. Hvert lag kan være 24 personer, så om spillere og lagledere til sammen er 14stk, så kan det laget ha 10 publikummere på tribunen. Max antall tilskuere kan være 50 stk inkl spillere, trenere og publikum.

Ytterligere begrensninger i antall og evt. publikums forbud, kan besluttes av styret for Steinkjer HK/ Daglig leder

Det er satt av minimum 15 minutter mellom hver kamp.
I løpet av denne tiden skal tribuner tømmes og nødvendig desinfisering gjennomføres.
Alle flater som er i bruk, f.eks garderobe må også desinfiseresKampverter
Hjemmelaget/arrangørlaget stiller med 2 kampverter til hver kamp.
Kampverter møter opp 30 min før kampstart.
Kampverter skal bære vester merket kampvert.

Ansvar Kampvert 1 (KV1) har hovedansvar for publikum og ankomstregistrering.
Ankomstregistrering gjøres ved å notere ned navn og telefonnummer for hver person på publikums-skjema/hoopla eller app-. Ved registrering så skal arket i egen perm.
På skjema føres også dato/klokkeslett samt hjemme og bortelag.
Etter kamp geleider KV1 publikum ut og hjelper så til med desinfisering.

Ansvar Kampvert 2 (KV2) har hovedansvar for desinfisering.
Før kamp sjekkes at tribuner er ok, og når alt er klart, geleider KV2 publikum inn.
Etter kamp går KV2 straks igang med desinfisering av målstenger, innbytterbenk samt tribuner.
Når lagene har forlatt garderobene, desinfiseres disse ved behov eller etter avtale med Steinkjerhallen ved hallvakt. Steinkjer HKs sine lag skal ikke ha garderobe ved hjemmekamp, gjelder både ukekamper og helgekamper. Kun tilreisende lag som har behov for dusj får tilbud om dette. . ( KV1/KV2)Publikum
Kafeteriaområdet er delt i to områder med sperrebånd (se tegning).
Rett innenfor inngangsdør blir alle registrert og venter i venteareal til de blir geleidet inn i hall.
Publikum slippes inn g, 15-20 min før kampstart og døren stenges når kampen er i gang. De skal holde til høyre og følge anvisninger fra kampverter/merking/skilting.

Publikum skal sitte på oppmerkede plasser med nødvendig avstand. (1 meter)

Etter kamp blir publikum ledet ut av kampvert (KV1) og må forlate hallen slik at denne kan desinfiseres.

Spillere

4 garderober samt dommergarderober kan taes i bruk.

Sekretariat
Klubb stiller med PC for liveregistrering og denne skal vipes over etter bruk.
Lystavle-apparatet skal desinfiseres med vipes, IKKE sprit.

Handlingsplan ved smitteutbrudd

HANDLINGSPLAN - KORONA VIRUS - VED SMITTE STEINKJER HK

Oppdatert 26.08.2020

Blir det påvist korona smitte hos noen av våre medlemmer, skal trener eller gruppe leder, som kan vite hvem i klubben som vedkommende kan ha vært i kontakt, bli kontaktet umiddelbart.

Trener / Gruppeleder kontakter deretter Daglig leder i Steinkjer HK umiddelbart:

 1. Jan-Terje B Mathisen mob; 924 51805 (kun mobil – ikke mail)
 2. Daglig leder informerer så styret i klubben.


Ved påvist korona smitte blant medlemmene, vil klubben bli underlagt retningslinjene til Steinkjer Kommune : https://www.steinkjer.kommune....


Hva gjør klubben ved påvist korona virus blant våre medlemmer?

Klubben vil forholde seg til karantenebestemmelser fra Steinkjer Kommune og ta forholdsregler deretter. All aktivitet som klubben har iverksatt vil deretter bli vurdert i henhold til kommunale retningslinjer, FHI og NIF /særidretters egne bestemmelser.

Styret i STEINKJER HK vil fortløpende følge opp situasjonen i samråd med retningslinjer fra kommunelegen, FHI, NIF og særforbundene.

Avvik fra handlingsplan kan kun forekomme i samråd med kommunelegen.

Handlingsplanen gjelder fra 26.08.2020. Handlingsplanen kan bli revidert på kort varsel.

Ta vare på dere selv og ta vare på dem rundt dere.


Vennlig hilsen

Rune Hammer, styreleder
Steinkjer Håndballklubb