Retningslinjer

Retningslinjer Dugnad

 • Klubbstyrte dugnader

  Medlemskap i SHK innebærer at det må ytes dugnadsarbeid av spillere / foresatte. Dette er stort sett begrenset til:

  2 kiosk- sekretariats vakter på kamparrangement høst og tilsvarende på vår.  

  Veiledning for Arrangement ligger for nedlasting nederst på siden.                            

  Salg / utkjøring av dugnadsprodukter (kaffe, toalettpapir el. annet) 2-3 ganger pr. sesong                           

  Dugnadsvakter knyttet til arrangement av Sparebank1 cup som arrangeres hvert år siste helg i april. Denne cupen er viktig økonomisk grunnlag for driften av SHK 

 • Lagstyrte dugnader

  All inntekt av Lagstyrte dugnader går 100 % til det laget som utfører dugnaden.

  Hvis et lag utfører dugnad og som motytelse trykker reklame på klær så gjelder klubbens retningslinjer for reklame.

  Hvis det er enighet om det i laget kan inntekt fra dugnadsjobber fordeles på de som har bidratt og benyttes til dekning av: 

  -egenandel buss, reise o.a

  -treningsavgift

  Opptjent inntekt kan IKKE:

  -tas ut når en spiller for eksempel slutter på laget (slike midler tilfaller laget)

  -tas ut i form av utstyr kjøpt på regning

  -gå i arv, eller overføres til annen spiller

  Lagleder på det enkelte lag må holde oversikt over saldo for hver enkelt.


Retningslinjer Reise

 • Buss til seriekamper

  Buss (evnt. annen transport) dekkes av klubben ved reiseavstand på minimum 225 km t/r kamp-


  Sesongen 2018/2019 

  Egenandel spiller  kr 0

  Transport til bortekamper med reiseavstand < 225 km t/r organiseres av laget. (Gjelder for Trener/Lagleder og spillere)

  ..

  Sesongen 2017/2018 

  Egenandel spiller kr 100

  Egenandel foreldre/supportere, hvis det er ledig plass på buss, er kr 50

 • Overnatting ved seriekamper

  Sesongen 2018/2019

  Overnatting dekkes av oppsparte midler tilhørende lag. Evnt. innkreving av egenandel / Faktureres via Hoopla

   

  Sesongen 2017/2018

  Hvis det er nødvendig med overnatting for et lag i forbindelse med seriespill, så kan lagene søke klubben om et tilskudd på kr 200,- pr person (spillere/trenere/lagledere), med et max antall på 14 spillere og 3 lagledere.

Retningslinjer Påmelding serie og cup

 • Påmelding seriespill

  Klubben melder på lag til serier og dekker påmeldingsavgift knyttet til dette

 • Påmelding til ekstern cup

  Klubben dekker påmeldingsavgift for inntil 2 cuper pr. lag pr sesong.

  Minicuper tas ikke med her. De står fritt.

  Sesongen 2018/2019

  Utgifter til Deltagerkort/busstransport innkreves fra deltaker ved påmelding til arrangement.

  Sesongen 2017/2018

  Klubben dekker deltagerkort og busstransport for inntil 2 lagledere pr lag i forbindelse med SHKs fellescup. (1 pr år)

  Utgifter i forbindelse med deltagelse i cup utover dette dekkes av det enkelte lag.

 • Deltagelse og kvalifisering i landsserier/regionserier o.l

  Deltagelse i landsserier/regionserier kan ikke velges av det enkelte lag. Dette gjøres i fellesskap med administrasjonen og sportslig utvalg. 

  Følgende punkter skal ligge til grunn før lag meldes på til kvalifisering: 

  Alle kostnader i forbindelse med kvalifisering og deltagelse i Landsserier/Bring dekkes av det enkelte lag – ikke av klubben (påmeldingsavgift, dommerutgifter, halleie, transport, bøter, overnatting, mat, osv).

  Hvis et lag trekker seg fra deltagelse i Landsserie/Bring i løpet av sesongen dekker laget selv alle kostnader vedrørende dette.

  Et lag kan selv ikke trekke seg fra deltagelse fra Landsserie/Bring, det skal gjøres etter avtale med administrasjonen, som informerer om kostnadene ang dette.

  Kvalifisering og spill i Landsserien: 

  Lag som representerer SHK i landsserien sender invitasjon til gjestende lag, tar i mot gjestende lag og dommere, lager ev ekstra mat (kveldsmat o.l) og ordner personer til sekretariat. 

  Klubben (SHK) legger landsserien som arrangement inn under arrangementgruppen på lik linje med alle andre arrangement i SHK regi med arbeidsoppgaver: kiosk, billetter, opprigging av sekretariat og rydding (ut i fra arr.mal).  

  Alle kostnader ved kvalifisering og deltagelse i Landsserier dekkes av det enkelte lag – ikke av klubben.

Retningslinjer Økonomi

 • Bankkonti

  Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sine bankkonti.

  Det er ikke lov å sette penger som tilhører klubbens medlemmer inn på personlige kontoer.

  Det enkelte lag har egne bankkonti. Lagleder gis lesetilgang til kontoen i Sparebank1 Midt-Norge.

  Jenter 2001 - 4202 40 38186

  Jenter 2003 - 4202 40 38046

  Jenter 2004 - 4202 40 38011

  Jenter 2005 - 4212 10 13112

  Jenter 2006 - 4212 18 95689

  Jenter 2007 - 4202 40 38097


  Gutter 2001 - 4202 40 38070

  Gutter 2002 - 4202 40 38178

  Gutter 2003 - 4212 18 95697

  Gutter 2005 - 4202 40 38089

  Gutter 2006 - 4202 40 38054

  Gutter 2007 - 4212 18 95719

  Dame - 4202 40 38062

  Herre - 4202 40 38232

  Bankkto SHK - 4410 35 22770

 • Innkjøp

  Alle innkjøp skal foretas/gå gjennom SHK-kontoret. Ta kontakt på forhånd.

  Innkjøp/bestillinger som skal dekkes av laget: Lagleder er ansvarlig for at det er penger på lagets konto til å dekke utgifter/evnt. innkreve egenandeler fra spillerne på forhånd.

  Må avklares med spillere/foreldre på forhånd!

 • Faktura

  Fakturaadresse: Steinkjer Håndballklubb, Elvenget 20, 7716 Steinkjer

  Vi har tatt i bruk elektronisk faktura. Faktura ønskes derfor helst tilsent som efaktura/autoinvoice.

  alternativt  på mail: post@steinkjerhk.no  / pr. post/ eller legges i postkassa til SHK utenfor Steinkjerhallen.(på høyre side på veggen mot hallen).

  Faktura som mottas sendes lagleder på mail for attestasjon og belastes laget sin bankkonto hvis ikke annet gjelder iht gjeldende retningslinjer. 

  Hvis det ikke fremgår av fakturaen hva det gjelder må det påføres formål for varen eller tjenesten (hva det gjelder/hvem som har deltatt ..)

  Fakturaen må signeres/attesteres av den som har bestilt varen / tjenesten

 • Støtte til sesongavslutning

  Det er mulighet for å søke om støtte til Sesongavslutning - kr 50 pr deltaker. Send mail til post@steinkjerhk.no med navneliste på de som har deltatt.

 • Støtte til deltagelse samlinger kurs o.l

  Det er mulig å søke om støtte fra klubben.

  Send mail til post@steinkjerhk.no

 • Utgiftsrefusjon

  Hvis du har lagt ut for utgifter som du skal ha tilbake fra klubben benytt skjema UTGIFTSREFUSJON

  Kvittering/faktura (original)legges ved skjemaet

Retningslinjer Samarbeidslag

 • Inngåelse av avtale

  Før samarbeidslag dannes skal Samarbeidsmøte finne sted. Deltakere på dette er berørte parter på begge klubber. Nærmere bestemt lagledere og trenere, evt annen foreldrerepresentant, daglig leder og sportslig leder.

  Før samarbeidslag dannes, så skal styret godkjenne dette.

  Samarbeidsavtale inngås av daglig leder, men skrives under av styreleder.

 • Kontingent Tr.avgift Dugnad

  Spiller betaler treningsavgift til ansvarlig klubb.

  Spiller betaler medlemskontingent til klubben spiller er medlem av.

  Spiller (foresatte) som deltar på samarbeidslaget (uavhengig av medlemsklubb) skal delta på felles klubbdugnader i SHK.

Retningslinjer Arrangement

 • Arrangement seriekamper

  Arrangementsgruppen har ansvaret for å tilrettelegge slik at det enkelte lag som skal gjennomføre pålagte arrangement kan gjøre dette på en profesjonell måte. Arrangementsgruppen skal sørge for opplæring av foreldre og andre til kiosk og sekretariat.
  Steinkjer håndballklubb har som mål å være kjent som en god arrangørklubb.

 • Minicup Labb og Line

  Arrangementansvarlig i klubben informerer i god tid ledere for aldersgruppene 8 og 9 år om at de er arrangør av denne cupen. De får en mal for arrangementet som de skal forholde seg til.

  Administrasjonen i klubben sørger for utsending av invitasjon, mottak av påmeldinger, innkreving av påmeldingsavgifter, premier, dommere og innkjøp av varer til arrangement

  Lag 8/9 år i SHK sørger for at dugnadslister leveres til foreldre (og til daglig leder for å ha oversikt) i god tid før gjennomføring av arrangementet.

  Dette er et arrangement av SHK hvor utgifter og inntekter tilfaller klubben.

Retningslinjer Inngåelse av avtaler

 • Trenere

  Klubben er behjelpelig med å finne trenere til alle lag

  Sportslig utvalg, sammen med administrasjonen, inngår avtaler med trenere ut fra klubbens vedtatte honorering. Når det gjelder trenere for senior (dame/herrer), skal styret godkjenne disse før avtale inngås

 • Lagledere

  Ansvaret for at hvert lag har sin lagleder ligger hos foreldregruppen

 • Dommere

  Dommerkontakt i Sportslig utvalg inngår avtale med dommerne.

  Klubben utdanner og følger opp klubbens dommere.

Retningslinjer Trening

 • Treningslokaler

  Klubben sørger for egnede lokaler for trening

 • Treningsmateriell

  Klubben sørger for nødvendig treningsmateriell og har ballsett til klassene opp til J/G 12 år   

 • Treningsdrakt trenere/lagledere

  SHK dekker inntil 3 sett med klubbens treningsdrakter og 3 t-skjorter pr årsgruppe f.o.m 10 årsklassene som KUN skal brukes av trenere/lagledere - treningsdraktene kan ikke tas ut og gis til noen av spillerne. Ny treningsdrakt til samme lagleder/trener kan ikke tas ut hvert år, da de har en holdbarhet på mer enn 1 år. Treningsdraktene tas ut etter avtale med daglig leder.

  For lag under 10 år kan trenere/lagledere ta ut inntil 3 av klubbens t-skjorter pr årsgruppe. Hvis jenter og gutter er delt inn ulike treningsgrupper så er fordelingen: inntil 3 t-skjorter pr gruppe som KUN skal brukes av trenere/lagledere. T-skjortene tas ut etter avtale med daglig leder.

  Det må utvises skjønn: hvis noen årsklasser blir slått sammen for å kunne opprettholde aktivitet så gjelder overnevnte pr. lag ikke årsgruppe

Retningslinjer Spillertrøyer

 • Spillertrøyer

  Spillertrøyene er klubbens eiendom

  Lagene (f.o.m 16 år) kan selge reklame på spillertrøyene etter klubbens retningslinjer. All trykking kostes av laget. Alle lag skal ta kontakt med daglig leder FØR dette gjøres for å gjøres kjent med klubbens retningslinjer. Spillertrøyene er fortsatt klubbens eiendom.

  NB! Laget står ikke fritt til selv å velge spillertrøyer. Laget må forholde seg til de trøyer som SHK til enhver tid bruker og SHK sine retningslinjer vedrørende reklame på spillertrøyer.

  Sponsormidler lag: max 100.000 pr lag pr sesong.

 • Spillertrøyer med navn

  Hvis lag ønsker spillernavn på spillertrøyene, så må laget kjøpe spillertrøyene og koste trykken av spillernavnet. Spillertrøyene er da lagets eiendom.

 • Spillertrøyer med reklame

  Alle lag skal ta kontakt med daglig leder FØR salg av reklameplass til inntekt for eget lag forekommer. Dette for at alle skal gjøres kjent med klubbens retningslinjer og for at man skal få en oversikt over hvem man kan/ikke kan selge reklameplass til

  Sesongen 2018/2019

  100% til klubb

  Sesongen 2017/2018

  Fordelingsnøkkel sum: 25 % klubb og 75 % lag.

  Sponsormidler lag: max 100.000 pr lag pr sesong.

 • Klubbgenser + Shorts

  Klubbgenser står til fri benyttelse når det gjelder salg og plassering av reklame. På shorts kan det selges reklameplass på 'lår'. 

  Sesongen 2018/2019

  100% til lag

  Sponsormidler lag: max 100.000 pr lag pr sesong.

  Sesongen 2017/2018

  Fordelingsnøkkel sum: 25% klubb og 75 % lag gjelder.

  Sponsormidler lag: max 100.000 pr lag pr sesong.

 • Sort Treningsdress

  Dette er den offisielle SHK-kampdress og bør brukes under oppvarming til kamper. Denne skal være reklamefri. Unntak kan gjøres hvis seniorlag kvalifiserer seg til høyeste divisjonsspill (1.div og eliteserie).

  Unntak: reklame kan forekomme ved inngåelse av general- & hovedsponsorer for klubb.

Retningslinjer Reklame Sponsoravtaler

 • Sponsoravtaler

  Avtaler inngås av daglig leder

  Sponsormidler lag: max 100.000 pr lag pr sesong.

Retningslinjer Lisens Forsikring

 • Lisens Spillere Dommere > 13 år

  Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. 

  Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år. 

  For spillere som fyller 13 år i 2019, betales det lisens som gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2019. Denne har forfall 1. januar 2019.  


 • Lisens Trenere Lagledere

  Klubben dekker lisens for inntil 2 ledere pr sesong pr lag

  Lisenspliktige ledere:

  "Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens.  Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1. og 2. divisjon (også kalt nivå 1-3), NM Senior, NM Junior, NM Beach håndball, LERØYserien 18 og Bringserien 16."


 • Forsikring Spillere < 13 år

  NIF's Barneidrettsforsikring gjelder frem til datoen barnet fyller 13 år

Retningslinjer mot Mobbing, Seksuell trakassering og overgrep

 • Mobbing

  Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel.

  Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Du som trener og leder må være bevisst på dette, slik at du er i stand til å oppdage mobbing blant barn i klubben. Når du ser eller oppdager mobbing, skal du alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer – hvis ikke kommuniserer du at mobbing er akseptert.

  Slik gjør du dersom du oppdager mobbing:

  1. Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den.

  2. Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som blir mobbet, som regel underdriver mobbingen.

  3. Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plaget.

  4. Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med dem en om gangen. Gi klar beskjed om at mobbing er uakseptabelt og må stoppes.

  Følg gjerne opp med en ny samtale etter en stund.

  5. Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt.

  Det er vanlig å bruke skjellsord og tilnavn som del av mobbing og trakassering. Du som trener og leder skal også her være tydelig på at trakassering ikke er akseptert. Om du ikke reagerer, oppfatter barna at du godtar trakasseringen. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som refererer til etnisitet/hudfarge (neger, svarting), seksuell orientering (homo, homse) eller kjønn («Du kaster som ei jente!»). Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil det oftest fungere diskriminerende/hetsende, og det er i strid med idrettens verdigrunnlag. Som trener og leder har du ansvar for å følge opp idrettens nulltoleranse overfor hets og trakassering.

  Klubbens retningslinjer er i tråd med idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. 

  http://www.idrett.no/tema/love...

  Vedtatt av styret i Steinkjer håndballklubb 10.02.2016


 • Seksuell trakassering og overgrep

  Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

  1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

  2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

  4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

  5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

  6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

  7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

  8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

  9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

  10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

  ----

  Ved brudd på retningslinjer ta kontakt med daglig leder Jan Terje Mathisen eller styreleder Rune Hammer

  link til info fra Idrettsforbundet

  https://www.idrettsforbundet.n...

Retningslinjer Politiattest

 • Politiattest Trenere Lagledere m.fl

  Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor spillere/medlemmer skal fremskaffe politiattest. Dette betyr i praksis trenere/lagledere/oppmenn, for alle lag skal fremvise politiattest, samt styremedlemmer, deltagere i sportslig utvalg, og deltagere i prosjekt som innbefatter omgang med våre medlemmer. 

  Info fra Idrettsforbundet finnes på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

  Attesten må fornyes hvert 3. år .

        -april 2018 -Endring fra Norges Idrettsforbund vedr. fornyelse av attest etter tre år

  "Inntil vi har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Så snart vi får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år"

 • Elektronisk Søknad politiattest

  1. send mail til post@steinkjerhk.no med fødselsnr. (6 siffre) om at du ønsker tilsendt bekreftelse for politiattest 

  2. er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest. https://attest.politi.no/  

  Er du under 18 år - se info fra Idrettsforbundet

  3. Når du har mottatt attesten skal den fremlegges for styremedlem Knut Ivar Brekk alternativt daglig leder Jan Terje Mathisen

Dokumenter for nedlasting - Vedtatt Årsmøtet Steinkjer Håndballklubb

Skjema/kontrakter/styrevedtak for nedlasting